Sede electrónica Concello de Carballo

12:09:01 Martes 21 de marzo 2023

Información

SERVIZO DE PERSONAL

02/01/2023

CADRO DE PERSOAL PARA O ANO 2023 APROBACIÓN INICIAL

EXP: 2022/E004/000001

Aprobación inicial do cadro de persoal do Concello de Carballo para 2023 (Expte. 2022/E004/000001)

O cadro de persoal do concello de Carballo para o exercico 2023 foi aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión 12/22 ordinaria de data 26 de decembro de 2022.

Na Secretaría desta entidade local, atópase exposto ao público o expediente, por espazo de quince días hábiles contados dende a publicación do presente anuncio no Boletín Ofical da Provincia para os efectos de reclamacións.

Se durante o devandito prazo, non se presentasen alegacións ou reclamacións contra o expediente, se considerará defintinitivamente aprobado o cadro de persoal desta entidade para o ano 2023, procedendo, conforme o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, á súa publicación íntegra.

BOP NÚM. 4 DE 05/01/2023


Xustificantes de Publicación: