Sede electrónica Concello de Carballo

22:44:23 Venres 1 de xullo 2022

Información

INTERVENCION

04/02/2022

ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE CARBALLO 2022. APROBACIÓN DEFINITIVA

ORZAMENTO XERAL 2022 (Expte 2021/T004/000002)

O orzamento xeral do Concello de Carballo para o exercicio 2022, foi aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 27 de decembro de 2021, e permaneceu exposto ao público por espazo de quince días hábiles, logo do anuncio no Boletín Oficial da Provincia núm. 249, do día 31 de decembro. 

No periodo de exposición ao público, que rematou o pasado 24 de xaneiro de 2022, formúlase unha alegación, que foi resolta en sesión ordinaria do Pleno de data 31 de xaneiro, aprobando con carácter definitivo o orzamento xeral para o exercicio 2022 e as bases para a súa execución, de conformidade co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

No Boletín Oficial da Provincia núm. 24, de data 04/02/2022, publicouse o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento Xeral do Concello de Carballo para o exercicio 2022 co siguiente resumo por capítulos:

CAPÍTULO INGRESOS

TOTAL

   CAPÍTULO GASTOS

TOTAL

OPERACIÓNS CORRENTES

 

   OPERACIÓNS CORRENTES

 

 

1 IMPOSTOS DIRECTOS

8.149.662,26

   1 GASTOS DE PERSOAL

8.772.407,98

2 IMPOSTOS INDIRECTOS

360.000,00

   2 GTOS. BENS CTES. E SERV.

13.076.968,09

3 TAXAS E OUTROS INGRESOS

6.934.179,00

   3 GASTOS FINANCEIROS

71.446,42

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

11.286.732,69

   4 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.819.700,00

5 INGRESOS PATRIMONIAIS

51.371,00

   5. FONDO DE CONTINXENCIA

20.000,00

Total Operacións Correntes

26.781.944,95

Total Operacións Correntes

23.760.522,49

OPERACIÓNS DE CAPITAL

 

   OPERACIÓNS DE CAPITAL

 

6 ALLEAMEN. INVESTIMENTOS REAIS

0,00

   6 INVESTIMENTOS REAIS

4.040.214,76

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.018.792,30

   7 TRANFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

Total Operacións Capital

1.018.792,30

Total Operacións Capital

4.040.214,76

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

 

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

 

8 ACTIVOS FINANCEIROS

60.000,00

   8 ACTIVOS FINANCEIROS

60.000,00

9 PASIVOS FINANCEIROS

0,00

   9 PASIVOS FINANCEIROS

0,00

Total Operacións Financeiras

60.000,00

Total Operacións Financeiras

60.000,00

TOTAL INGRESOS

27.860.737,25

   TOTAL GASTOS

27.860.737,25

Segundo o disposto no artigo 171.1 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, poderase interpoñer directamente contra a aprobación definitiva, recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que establecen as normas da indicada xurisdicción.


Xustificantes de Publicación: